Tesoma

Tampereen seudun uusi lähijunaseisake toimii uudistuvan aluekeskuksen liikenteellisenä sydämenä

Ilmakuva Tesoman asemanseudusta idän suunnasta sulan maan aikaan. Kuvassa vasemmalla alhaalta ylös Tampere-Pori -rata, kuvan etualalla sen alittaa viistosti Tesoman valtatie. Tesoman valtatien itäpuolella eli kuvan oikeassa alakulmassa Ristimäen uusia ja vanhoja kerrostaloja, lähimpänä tietä matala liikerakennus. Kuvassa oikealla liikenneympyrä, jossa Tesoman valtatiestä erkanee kohti kuvan yläosaa eli länttä Tesomankatu. Tesomankadun pohjois- eli oikealla puolella liikekeskus Westeri ja Tesoman hyvinvointikeskus, Tesomankadun ja radan välissä vastavalmistunut Rautatiekortteli, etualalla asuinkerrostaloja, taaempana päivittäistavarakauppa. Rautatiekorttelin ja radan välissä pitkulainen pysäköintialue. Uusi Tesomanraitin alikulku radan ali on juuri rakenteilla. Rautatiekorttelin takana Tesoman vanha omakotitaloalue, radan etelä- eli vasemmalla puolella rakentamaton puustoinen alue ja teollisuusrakennuksia. Kuvan oikeudet Tampereen kaupunki.

Pysäköinti

  • autot: 24 aikarajoitettua paikkaa, 2 invapaikkaa
  • polkupyörät: 24 runkolukittavaa paikkaa

Junaliikenne arkisin: 52 junaa/vrk

Muut joukkoliikenneyhteydet: paikallisbussien pysäkit noin 150 metrin päässä

Matkustajamäärät (2022): n. 240 hlö/vrk

Kaupalliset ja julkiset palvelut: päivittäistavarakauppa, ostoskeskus, terveys- ja hyvinvointikeskus, liikuntakeskus

Maanomistus:

  • asema: kaupunki, Väylävirasto
  • pysäköintialueet: kaupunki
  • yleiset alueet: kaupunki
  • kehitettävät alueet: yksityinen
Taustakartta Tesoman asemanseudusta, karttaan on merkitty ympyrät 500 metrin ja yhden kilometrin etäisyydelle Tesoman rautatieasemasta. Korkeintaan 500 metrin etäisyydellä asemasta asuu noin 3500 ihmistä ja työpaikkoja on noin 1000. Yli 500 metrin, mutta korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä asukkaita on noin 4500 ja työpaikkoja noin 1000. Kartan lähde Maanmittauslaitos, asukas- ja työpaikkatietojen lähde Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-ruututietokanta.

Aseman luokitus

Aseman luokitus

Kaukoliikenteen 2. luokka

Aseman luokka: Matkustajamääriin ja liikenteelliseen rooliin perustuva luokitus on esitelty julkaisussa Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila (Väyläviraston julkaisuja 8/2022)

Palvelutaso

Palvelutaso

Palvelutaso: Matkustajapalveluiden palvelutason luokitus perustuu Traficomin keväällä 2022 tekemään kartoitukseen solmupisteiden palvelutason nykytilasta ja tämän kartoituksen arviointikriteerien soveltamiseen kartoituksen ulkopuolisilla asemilla MAL-verkoston koordinaation toimesta

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe 3

Kehitystyöhön osallistuvat tahot

  • kaupunki
  • valtio (Väylävirasto)
  • yksityiset

Asemanseutu
alueena

Tesoman seisake sijaitsee Tampereella, Tampere-Pori -radalla, noin kahdeksan kilometriä Tampereen rautatieasemalta. Tesomalla pysähtyvät kaikki Porin radan kaukojunat ja myös Tampereen seudun lähijunaliikenteen M- ja R-junat. Seisake sijaitsee Tesoman aluekeskuksen etelälaidalla ja sen pohjoispuolella sijaitsevat Tesoman kaupalliset ja julkiset palvelut sekä Tesomajärven ja Ristimäen kerrostalovaltaiset kaupunginosat. Radan eteläpuolella sijaitsee Raholan kaupunginosan pientaloasutusta ja Raholan liikuntakeskus. Tesoma ja koko nykyisen kaupungin länsiosa liitettiin Tampereeseen vuonna 1937 ja samana vuonna aukesi Raholan seisake lähes nykyisen aseman paikalle. Seisake palveli ensin harvalukuista esikaupunkiasutusta, mutta rakentaminen kiihtyi 50-luvulta alkaen. Tesoma oli Tampereen ensimmäinen suuri aluerakennuskohde ja pääosa radan pohjoispuolisista kerrostalo- ja teollisuuskortteleista on rakennettu 1960- ja 70-luvuilla. Tie- ja bussiyhteyksien paraneminen vähensi kysyntää junaliikenteelle ja Raholan seisake lakkautettiin koko Porin radan lähiliikenteen kanssa vuonna 1983. Tällä vuosituhannella Tesoman alueen uudistaminen ja monipuolisen rakenteen turvaaminen täydennysrakentamisella on noussut kaupungin keskeiseksi tavoitteeksi, kuten myös Tampereen seudun lähijunaliikenteen kehittäminen.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Asemanseudun
kehittäminen

Tesoman aluetta on uudistettu voimakkaasti 2010-luvun alusta asti. Tesoman yleissuunnitelman valmistelu käynnistyi vuonna 2012 osana yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen Tampereella tähdännyttä EHYT-hanketta. Yleissuunnitelman lisäksi vuosikymmenen alussa valmistui useita asemakaavoja, joiden nojalla uudis- ja täydennysrakentaminen on edennyt. Vanhan, Tesomankadun pohjoispuolella sijainneen liikekeskuksen paikalle rakennettiin uusi liike- ja hyvinvointikeskus vuonna 2018. Samana vuonna valmistui Tesoman koulu. Tesomankadun ja Tesoman valtatien risteyksen molemmin puolin valmistui uutta asumista vuosina 2019-20. Aivan nykyisen seisakkeen pohjoispuolelle avattiin myös uusi päivittäistavarakauppa. Alikulku radan ali uusittiin ja sen kautta avautui uusi kävelyn ja pyöräilyn yhteys Tesomanraitti vuonna 2020.

Samanaikaisesti Tesoman kaupunkirakenteen tiivistämisen ja alueen profiilin noston kanssa Tampereen kaupunkiseudun tasolla käynnistyi lähijunaliikenteen kehittäminen. Vuonna 2012 valmistuneessa selvityksessä määriteltiin vaiheittainen eteneminen lippuyhteistyön ja erillisten lisävuorojen kautta lopulta infrainvestointeja vaativiin, tiheämpiin vakiovuoroväleihin. Neljä vuotta myöhemmin tarkemmissa tarkasteluissa Tesoma nousi esiin yhtenä potentiaalisimmista sijanneista asemalle. Nokian suunnan lähiliikenteellä nähtiin kysyntäpotentiaalia, mutta kasvun rajoitteena on rataosuuden yksiraiteisuus ja asemavälisuojastus Lielahdesta eteenpäin. Tesoman asemapaikan jatkoselvityksissä sekä seisakkeen että lisäraiteen todettiin mahtuvat Tesomalle, mutta raidegeometria ja rakentamisen aikataulut muodostivat ristiriidan kehittämiselle. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa ensimmäisen vaiheen seisake rakennettaisiin radan pohjoispuolelle saavutettavaan ja kysynnältään suotuisaan paikkaan, mutta aikanaan rakennettavan lisäraiteen vuoksi seisake jouduttaisiin purkamaan ja rakentamaan uudestaan. Tilaisuus seisakkeen rakentamiselle avautui, kun Pirkanmaa ja Tampereen kaupunkiseutu pääsivät mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön lähijunapilottiin vuosille 2019-20. Liikenne Tampereelta Nokialle lisääntyi merkittävästi M-lähijunan myötä ja Tesoman seisakkeen rakentaminen kirjattiin MAL-sopimukseen syksyllä 2020. Koronapandemiasta huolimatta pilotin koettiin onnistuneen ja lähijunaliikennettä on jatkettu. Tesoman seisake puolestaan avautui liikenteelle elokuussa 2021.

Näytä lisää Näytä vähemmän

Tapahtumassa
seuraavaksi

Tesoman asemanseudulla on vielä runsaasti kehityspotentiaalia toteutetun seisakkeen ja täydennysrakentamisen lisäksi. Tesoman seisake sekä lähijunaliikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen ei noussut riittävällä painoarvolla ja ennakoivasti esiin vielä Tesoman yleissuunnittelussa, mutta seisakkeen rakentaminen huomioitiin välittömästi radan pohjoispuolella sijaitsevan Rautatiekorttelin asemakaavassa. Alueen kehittyessä ja radanvarren yksityisten täydennysrakentamishankkeiden ja kaupungin tavoitteiden yhteensovittamiseksi Tesoman asemanseutu on nostettu erityisenä osa-alueena osaksi vireillä olevaa Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavaa ja osana tätä työtä valmistui vuonna 2022 Tesoman asemanseudun visio. Erityisesti radan eteläpuolella Teerivuorenkadun työpaikka-alueella sekä Tesoman valtatien itäpuolella radan molemmin puolin on mahdollisuuksia uudelle raideliikenteeseen tukeutuvalle asuin-, toimitila- ja palvelurakentamiselle teollisuustoimintojen muuttuessa asumispainotteisen täydennysrakentamisen alueiksi. Täydennysrakentamisen yhteydessä kehitetään parempia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä Tesoman valtatien yli seisakkeelle. Suunnittelussa varaudutaan myös jo lisäraiteen ja seisakkeen toisen vaiheen toteuttamiseen.

Näytä lisää Näytä vähemmän