Julkaisut

Asemanseutujen kehittämisestä on julkaistu useita raportteja ja tutkimuksia. Olemme koonneet niistä joitakin alle. Otamme mielellämme vastaan tietoa viimeaikaisista julkaisuista ja päivitämme listaa, ota yhteyttä!

v. 2022

Traficom (2022) Henkilöliikenteen solmupisteiden matkustajapalveluiden palvelutaso -tilannekuva

Väylävirasto (2022) Selvitys Helsingin seudun asemien kehittämis- ja peruskorjaustarpeista (Väyläviraston julkaisuja 68/2022)

v. 2021

LVM (2021) Selvitys liikkumispalvelujen esteettömyystietojen määrittelyn, saatavuuden ja tuottajien tietoisuuden parantamisesta

v. 2020

MAL-verkosto (2020) Raportti kestävän asemayhteistyön toimintamallista

Kuntaliitto (2020) Kunnan ja valtion yhteistyön ja kustannusvastuun periaatteet radanpidossa

v. 2019

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, HSY ja Hämeenlinnan kaupunki (2019) Analyysi asemaseutujen kehittämisestä liikepaikkoina erityisesti vähähiiliselle liiketoiminnalle. Fiksu Assa-hankkeen selvitys. 05/2019

Väylävirasto (2019) Asemanseutujen pysäköinti osana liikennejärjestelmää (Väyläviraston julkaisuja 7/2019)

Väylävirasto (2019) Väyläviraston toimintaperiaatteet asemanseuduilla (Väyläviraston ohjeita 19/2019)

Väylävirasto (2019) Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus (Väyläviraston julkaisuja 28/2019)

Väylävirasto (2019) Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16 Väylät ja laiturit (Liikenneviraston ohjeita 43/2017)

v. 2017

HSL (2017). Asemanseutujen profilointi ja liikennejärjestelmänäkökulma asemanseutujen kehittämisessä. ELIAS-projektin työpaketti 3.

HSL (2017).Vaihtopaikkojen kehittämisohjelma. Solmu-projektin 5. osatehtävä.

Liikennevirasto (2017). Solmupaikkojen kehittäminen osana liikennejärjestelmätyötä ja asemanseutujen suunnittelua. Koontiraportti kehittämishankkeesta.

Liikennevirasto (2017). Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit. A-osatehtävä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 35/2017.

Liikennevirasto (2017). Maankäytön suunnitteluun liittyvä yhteistyö ja sen uudistaminen ratapiha- ja asemakeskusalueilla. B-osatehtävä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 36/2017.

Liikennevirasto (2017). Matkaketjujen palvelutason kehittäminen kaukoliikenteen solmupisteissä. C-osatehtävä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 37/2017.

Liikennevirasto (2017). Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus. D-osatehtävä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2017.

Uudenmaan liitto (2017). Asemanseutujen kehittämisen intressit ja osapuolet. ELIAS-projektin työpaketti 4. Uudenmaan liiton julkaisuja E 184 – 2017.

Uudenmaan liitto (2017). Maapolitiikkaa Uudellamaalla – keinovalikoima aasta ööhön. Selvitys maapolitiikan keinojen käytöstä ja toimivuudesta Uudenmaan kunnissa. Uudenmaan liiton julkaisuja E 174 – 2017.

v. 2016

HSL (2016). Kaupalliset palvelut joukkoliikenteen vaihtopaikoissa. Solmu -projektin 3. osatehtävä. 11/2016.

Hynynen Ari, Kolehmainen Jari (2016). Asemanseudut ja osaamisvetoisen kaupunkikehittämisen kolmas aalto. Yhdyskuntasuunnittelu 2016:4 vol 54.

Liikennevirasto (2016). Miten valtio toimii tie- ja rautatiealueiden kiinteistöasioissa. Opas kunnille ja toteuttajille Liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistoiminnasta. Liikenneviraston oppaita 1/2016.

Liikennevirasto (2016). Tampereen läntinen ratayhteys. Selvitys maakuntakaavaehdotusta varten. Liikenneviraston suunnitelmia 1/2016.

RAKLI (2016). Matkakeskus Turkuun. Kehitysklinikan tulosraportti, syyskuu 2016.

RAKLI (2016). Ratapiha-alueiden ja asemakeskusten kehittäminen – yleisiä linjauksia ja parhaita käytäntöjä. Kehitysklinikan tulosraportti, elokuu 2016.

Ympäristöministeriö (2016). Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit. Esiselvitys ELIAS-projektille, työpaketti 5.

v. 2015

HSL (2015). Analyysi pyöräpysäköinnin potentiaalista joukkoliikenteen pysäkeillä. 15/2016.

HSL (2015). Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuujakomallin pilotointi Pasila–Riihimäki-ratakäytävässä. HLJ 2015 jatkotyö. 6/2016.

HSL (2015). Selvitys joukkoliikenteen vaihtovastuksesta. Solmu -projektin 1. osatehtävä.

HSY (2015). ELIAS – Elinvoimaa asemanseuduille! -projekti: Asemanseututietoa ja esimerkkejä. ELIAS-projektin työpaketti 1.

Liikennevirasto (2015). Yhdenmukaista yhdyskuntasuunnittelua etsimässä. Seudullisen suunnittelun MALPE-ajattelu yhdenmukaisen yhdyskuntasuunnittelun edistäjänä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 63/ 2015.

Liikennevirasto (2015). Pienten asemapaikkojen kehittämispotentiaali: esiselvitys raideliikennettä tukevasta maankäytöstä asemanseutujen taajamissa. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 59/2015.

Oulun kaupunki (2015). Asemakeskusalueiden laadukkaan pyöräpysäköinnin toteutumiseen johtavat suunnittelu- ja päätöksentekokäytännöt. Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeita 2015.

v. 2014

Hynynen Ari, Kolehmainen Jari (2014). Asemanseudut kaupunkikehittämisen keskiössä. Loppuraportti MAL-verkoston työpajasta.

Hynynen Ari, Kolehmainen Jari, Ruokolainen Olli, Vanhatalo Jaana (2014). SmartStation: Kohti älykästä asemanseutujen kehittämistä. Seinäjoen kaupunki.

Liikennevirasto (2014). Valtakunnallinen pysäkkiselvitys –pysäkkiverkot ja pysäkkien palvelutaso. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 43/2014.

Liikennevirasto (2014). Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 11/2014.

Liikennevirasto (2014). Kehittämismallit ja -keinot rautatieasemien ja asema-alueiden palvelujen ja ympäristön parantamiseksi. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 8/2014.

MDI (2014). Kaupunkirakentaminen piristämään Suomen taloutta. Kaupunkipolitiikan tiekartta II.

RAKLI (2014). Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti.

v. 2013

Liikennevirasto (2013). Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035. Kehittämis- ja korvausinvestointitarpeet. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 34/2013.

v. 2012

Liikennevirasto (2012). Sata solmupysäkkiä Suomeen. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2012.

Liikennevirasto (2012). Liityntäpysäköinti Tampere–Helsinki-joukkoliikennekäytävässä. Nykytila-analyysi ja toimenpideselvitys. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 27/2012.